ประโยชน์ของกีฬาเทเบิลเทนนิส

SBO Asia

            สำหรับกีฬาทุกประเภทแล้วควรคิดขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่นำไปเล่นหรือนำไปใช้ในการออกกำลังกายต่างๆซึ่งประโยชน์หลักๆนั้นจะช่วยเสริมสุขอนามัยแต่ร่างกาย  จิตใจ อารมณ์และสังคมเพื่อให้พัฒนาการขึ้น และกีฬาเทเบิลเทนนิสนั้นก็เป็นกีฬาที่ให้คุณค่าแก่ผู้เล่นและเป็นกีฬาที่มีจุดมุ่งหมายของกีฬาอย่างครบถ้วน จนได้บรรจุเข้าไปเป็นวิชาหนึ่งที่ใช้เป็นกิจกรรมสำหรับการเรียนการสอนในหลักสูตรทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษาก็มีวันนี้เราจะมาพูดของประโยชน์ของกีฬาเทเบิลเทนนิสไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง

            กีฬาเทเบิลเทนนิสนั้นอย่างแรกเลยที่เห็นประโยชน์ได้อย่างชัดเจนคือประโยชน์ทางด้านร่างกายแก่ผู้ที่เล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสเป็นประจำเพราะกีฬาชนิดนี้เป็นกีฬาที่ใช้เวลาเล่นค่อนข้างยาวนานพอสมควรแล้วได้ประมาณวันละ 30 นาทีหรือวันละ 1 ชั่วโมงเลยทีเดียวหากเราเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสทุกวันและรับประทานอาหารที่มีคุณค่าพักผ่อนอย่างเพียงพอจะทำให้ ผู้เล่นมีสมรรถภาพทางกายที่สูงสุขภาพจะแข็งแรงสมบูรณ์สามารถป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้ด้วยและประโยชน์ที่ได้รับจากการเล่นเทเบิลเทนนิสทางด้านร่างกายนั้นจะแบ่งออกเป็นได้ 2 ทางอีกด้วยคือช่วยพัฒนาสมรรถภาพทางกายและช่วยพัฒนาบุคลิกภาพต่อมาคือประโยชน์ทางด้านจิตใจและอารมณ์ผู้ที่เล่นเทเบิลเทนนิสนั้น จะมีคุณค่าทางด้านจิตใจ คือฝึกให้เป็นคนที่มีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยฝึกให้มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะทำให้จิตใจสนุกสนานร่าเริงเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดและฝึกให้อารมณ์สุขุมเยือกเย็นใจคอหนักแน่นมีจิตใจที่มั่นคงเป็นคนที่มีเหตุผลก็ตัดสินใจและหากใครเล่นประเภทคู่ก็จะทำให้ทำงานเป็นทีมได้ดีส่วนประโยชน์ทางด้านสังคมคือ สามารถเป็นบุคคลที่สังคมประชาธิปไตยพึงปรารถนาเพราะว่าการเล่นกีฬาทุกชนิดทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นกีฬาในร่มหรือกีฬากลางแจ้งว่าจะต้องปฏิบัติตามกฎและระเบียบกติกาของกีฬาประเภทนั้นๆอย่างเคร่งครัดเท่ากับเป็นการฝึกให้เรานั้นอยู่ในกรอบอยู่ในระเบียบอันเป็นพื้นฐานแห่งคุณภาพของคนที่อยู่ในประเทศประชาธิปไตยต้องการทั้งนี้เพราะว่าสังคมใดจะอยู่ได้ด้วยความสงบสุขก็อยู่ที่บุคคลในสังคมนั้นจะต้องเคารพกฎหมายรู้จักหน้าที่สิทธิและมีความรับผิดชอบสูงนอกจากการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสหรือกีฬาต่างๆจะทำให้คนมีคุณธรรมด้านอื่นๆอีกด้วยเช่นความเสียสละความกล้าหาญความอดทนซึ่งคุณธรรมเหล่านี้ล้วนเป็นประโยชน์ต่อสังคมทั้งสิ้นนั่นเอง

            กีฬาเทเบิลเทนนิสนั้นจึงนับว่าเป็นกีฬาที่มีประโยชน์อย่างมากตลอดจนมีลักษณะที่เป็นเฉพาะ และยังเป็นกีฬาที่สามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัยอีกด้วย